از غرفه شیرازه در نمایشگاه بین المللی کتاب دیدن فرمایید. سالن 2 راهرو 4 غرفه 43