گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر

814714512_30897812317317_134697

گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه جلسه مجمع عمومي عادي در روز 94/09/04 در محل اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با حضور نماينده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي آقاي حسيني برگزار شد. تعداد حاضران در جلسه 22 نفر دستور جلسه:1-  گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرسان 2-  ارائه گزارش مالي 3-  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل در ابتدا هيئت رئيسه انتخاب شد 1-  خانم زيبا جلالي نائيني رئيس 2- خانم شيوا شكاري نايب رئيس 3-  خانم عظيمه استرآبادي ناظر اول 4- خانم مرضيه السادات صدرالاسلام ناظر دوم 5-  خانم هما نيابتي منشي در ابتدا خانم صدقيان بهعنوان رئيس هيئـت مـديره گـزارش عملكـرد يكسـاله را قرائت كرد و به سؤالات مطرح شده پاسخ داد. اين گزارش با اكثريـت آرا حاضـران در جلسه تأييد شد. سپس خانم ذبيحمند بهعنوان بازرس گزارش خود را ارائـه داد كـه بـا اكثريـت آرا تأييد شد. پس از آن گزارش مالي توسط خانم افراز خزانهدار انجمن قرائت شد كه با اكثريت آرا تأييد شد10 /09/1394 :تاريخ در ادامه آقاي حسيني دسـتور شـروع رأيگيـري بـراي انتخـاب بـازرس اصـلي و عليالبدل را صادر كردند. كه كانديداها، خود را معرفي كردند:4- نفر كانديداي بازرسي عبارت بودند از: 1- خانم زهره ابراهيمي مدير نشر مهرگل 2- خانم الهام باباخاني مدير نشر مهيستان 3- خانم مريم تفضلي مدير نشر اساطير پارسي 4-  خانم آفرين ذبيحمند مدير نشر هونار پس از معرفي هر يك از كانديداها رأيگيري آغاز شد و خانم آفرين ذبـيحمنـد بـا  15 رأي بهعنوان بازرس اصلي و خانم زهـره ابراهيمـي بـا 10 رأي بـهعنـوان بـازرس عليالبدل انتخاب شدند. خانمها الهام باباخاني و مريم تفضلي هر كدام 8 رأي آوردند. در پايان آقاي حسيني بعد از پاسخ به برخي از سؤالات مطرح شده از اعضا تشـكر كرد و جلسه در ساعت 12:30 دقيقه به پايان رسيد.

812734174_118841