ویستا

کتاب جستاری دربارة یک نماد هخامنشی نوشتة آقای شهبازی در زمبنه ایرانشناسی بسیار روشنگر و مفیداست