سامان

تبریک به نشر و پژوهش شیرازه برای کتاب های منتشره در زمینة مطالعات زنان.

ویستا

کتاب جستاری دربارة یک نماد هخامنشی نوشتة آقای شهبازی در زمبنه ایرانشناسی بسیار روشنگر و مفیداست

هیوا

سایت بسیار زیبا، خوانا و کاربر محوری دارید؛
تبریک به نشر شیرازه و تشکر از سازنده‌ي هنرمند!